>> Δικηγορικές Ἐφαρμογές (Ἔκδοση 4)

SMART LAW OFFICE
 
AIAKOS - LAW OFFICE SUITE


Smart Law Office Aiakos Law Suite
Διαχείριση Πελατών, Ἀντιδίκων, Ἐξωτ.Δικηγόρων, Δικηγ.Ἀντιδίκων, Δικ.Ἐπιμελητῶν, Συμβολαιογράφων, Λοιπῶν Ἐπαφῶν ΝΑΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα ὁρισμοῦ πρόσθετων πεδίων ἀπὸ τὸν χρήστη μέχρι 5 ἀλφαριθμητικά, 5 ἀριθμητικά, 5 ἡμερομηνίες & 4 on/off ἀνὰ εἶδος μέχρι 99 ἀλφαριθμητικά, 99 ἀριθμητικά, 99  ἡμερομηνίες & 99 on/off ἀνὰ εἶδος
Δυνατότητα ὁρισμοῦ ἀπὸ τὸν χρήστη τῶν τύπων τῶν κινήσεων ποὺ καταχωροῦνται στὶς ὑποθέσεις ΝΑΙ ΝΑΙ
Αὐτόματη Ἐμφάνιση Ἐκκρεμμοτήρων & Ἡμερολογίου μὲ τὴν ἐκκίνση τῆς ἐφαρμογῆς ἀνὰ Χειριστὴ ἤ συνολικά ΝΑΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα ἀνάθεσης πολλῶν πελατῶν, ἀντιδίκων ἀλλὰ καὶ χειριστῶν ἀνὰ ὑπόθεση ΝΑΙ ΝΑΙ
Λογιστικὴ (παρακολούθηση Οἰκονομιῶν τοῦ Γραφείου, Λογ/σμῶν Τρίτων, Ταμείν κλπ) ὥς ἔξτρα module Ἐνσωματωμένη
Ἐξαγωγή ὅλων τῶν Grid ὄπως ἐμφανίζονται στὴν ὀθόνη σὲ XLS, XLSX, XLM, TXT κλπ NAI NAI
Ὑπολογισμός Τόκων γιὰ ἕνα ἤ περισσότερ ποσὰ, συνοπτικά ἤ ἀναλυτικά ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἐξαγωγή ὅλων τῶν ἐκτυπώσεων καὶ στὸ MsWord/OpenOffice μέ χρήση προσαρμοζόμενων ἀπὸ τὸν χρήστη templates RTF ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἐξαγωγή ὅλων τῶν ἐκτυπώσεων καὶ στὸ MsExcel/OpenOffice μέ χρήση προσαρμοζόμενων ἀπὸ τὸν χρήστη templates XLS OXI NAI
Ἐξαγωγή τῶν καταγεγραμμένων ἀτόμων στὸ MsOutlook μὲ προσαρμοζόμενο τρόπο ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἐξαγωγή τῶν καταγεγραμμένων ἐνεργειῶν στὸ MsOutlook μὲ προσαρμοζόμενο τρόπο ΝΑΙ ΝΑΙ
Κρυπτογραφημένη & Συμπιεσμένη Ἐπικοινωνία στό Δίκτυο ΟΧΙ ΝΑΙ
Λειτουργία μέσω Internet ΟΧΙ ΝΑΙ
Εὔκολος Ἔλεγχος Πρόσβασης ἀνὰ εἶδος ἐγγραφῶν μὲ τὸν καθορισμό τῶν δικαιωμάτων ἀνὰ Ρόλο Χειριστῶν, τὴν ἔνταξη τῶν Χειρστῶν σὲ κάποιο Ρόλο ἀλλὰ μὲ δυνατότητα παραπέρα τροποποίησης (σὲ ἐπίπεδο χειριστή) ΝΑΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα πρόσθετου ἐλέγχου τῆς πρόσβασης σὲ συγκεκριμένες  Ὑποθέσεις / Ἐνέργειες / Πελάτες / Ἀντίδικους /Λοιπές Ἐπαφές μὲ τὴν χρήση τμημάτων ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἔχουν ὁλοι οἱ χειριστές πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ δεδομένα τοῦ γραφείου (για μεγάλα γραφεῖα & νομικές ὑπηρεσίες) ΟΧΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα ἐλέγχου τῆς ἐμφάνισης καὶ/ἤ τὴν ἐπεξεργασία τῶν Οριζόμενων πεδίων στὶς ἐγγραφές ἀνὰ χρήστη ΟΧΙ ΝΑΙ
Ἐκτύπωση Ἐτικετῶν γιά ὅλους τοὺς καταχωρημένους μὲ προσαρμοζόμενες φόρμες ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἀναζήτηση/Ἐπιλογή Ὑποθέσεων μέ συνδυαστικά κριτήρια ἀπὸ τὴν ὑπόθεση, τὸν πελάτη & τὸν ἀντίδικο ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἀναζήτηση/Ἐπιλογή Ὑποθέσεων μέ συνδυαστικά κριτήρια καὶ βάσει τῶν ἐνεργειῶν ποὺ ἔχουν Ἐν μέρει / Ἔμμεσα ΝΑΙ
Ἀποστολή μηνυμάτων μεταξύ τῶν συνδεδεμένων χειριστῶν ΝΑΙ ΝΑΙ
ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Ἡ ἀναζήτηση (& ταξινόμηση) γίνεται άνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν τὰ στοιχεῖα ἔχουν καταχωρηθεῖ μὲ ἑλληνικούς ἤ λατινικούς, κεφαλαίους ἤ πεζούς χαρακτῆρες ΝΑΙ ΝΑΙ
Διαχείριση & Υπολογισμός Ἀργιῶν ΝΑΙ ΝΑΙ
Ὑπολογισμός Προθεσμιῶν ΝΑΙ ΝΑΙ
Ὑπολογισμός Ὑπολοίπων Ἀμοιβῶν & Ἐξόδων γιὰ πελᾶτες ΝΑΙ ΝΑΙ
Καταγραφή τῶν ἀποτελεσμάτων ὅλων τῶν ἀναζητήσεων σὲ Set Ἐγγραφῶν γιὰ μελλοντική χρήση. Δυνατότητα Τομῆς, Ἕνωσης κλπ πράξεων μεταξύ Set Ἐγγραφῶν Ὑποθέσεων, Συναλλασσομένων & Ἐνεργειῶν ΟΧΙ ΝΑΙ
Ἐκτέλεση ἐλεύθερα ὁριζόμενων ἀπὸ τὸν χρήστη SQL scripts στὴν βάση γιὰ τὴν ἐπιλογή ἐγγραφῶν ἤ τὴν δημιουργία set OXI NAI
Διαχείριση τῶν ἐνεργειῶν ΚΑΙ μέσα ἀπὸ ἕνα γραφικό περιβάλλον τύπου \MsOutlook ὥς ἔξτρα module Ἐνσωματωμένη
Χρονομετρητές Αὐτόματης καταγραφῆς Ἀπασχόλησης ΝΑΙ ΝΑΙ
Ἀποστολή Ἄμεσων Μηνυμάτων μεταξύ τῶν Συνδεδεμένων Χειριστῶν NAI NAI
Δυνατότητα Καθορισμοῦ τῆς Ἐμφάνισης/Μεταβολῆς καὶ ἀνὰ μεμονωμένο πεδίο ἐγγραφῆς βάσει ρυθμίσεων Ρόλου & Χειριστή ΟΧΙ ΝΑΙ

Δυνατότητα Συγγραφῆς Scripts μὲ :

  • πλήρη πρόσβαση στήν βάση τῆς ἐφαρμογῆς
  • σὲ ἄλλες βάσεις ταυτόχρονα,
  • σὲ ἀρχεῖα Excel (γιὰ ἐγγραφή ἤ ἀνάγνωση)
  • στίς ἐσωτερικές δομές & συναρτήσεις τῆς ἐφαρμογῆς
ΟΧΙ ΝΑΙ
Ὁριζόμενα πεδία καὶ γιά τίς κάρτες [τῶν χειριστῶν π.χ. Ὥριαία ἀποζημίωση κλπ ΟΧΙ ΝΑΙ
Τήρηση γιά κάθε ἐνέργεια ἐκτός τοῦ χρόνου ἀπασχόλησης καί τοῦ χρεώσιμου χρόνου ξεχωριστά ΟΧΙ ΝΑΙ
Δυνατότητα αὐτόματου ὑπολογισμοῦ ἀπασχόλησης καἰ ἤ χρέωσης χειριστή καὶ ἀμοιβῆς τους ἀνὰ πελάτη /ὑπόθεση /ἀντίδικο ΟΧΙ ΝΑΙ
ΔυνατότηταΔημιουργίας  ἀ Ἀναφορῶν στὸ MsWord  μὲ παραμετροποιήσιμη ἐμφάνιση, πεδία κλπ βάσει Προτύπων που δημιουργεῖ  /διαμορφώνει ὁ τελικός χρήστης NAI NAI
ΔυνατότηταΔημιουργίας  ἀ Ἀναφορῶν στὸ MsExcel  μὲ παραμετροποιήσιμη ἐμφάνιση, πεδία κλπ βάσει Προτύπων που δημιουργεῖ  /διαμορφώνει ὁ τελικός χρήστης ΟΧΙ ΝΑΙ
Συσχετισμός διαφοριτκῶν Πελατῶν μεταξύ τους (ἤ ἀντίστοιχα Ἀντιδίκων) γιά τήν ὑποστήριξη ὁμίλων ἤ συσχετιζόμενων ὁμάδων. ΟΧΙ ΝΑΙἈρχική Σελίδα
Δικηγορικές Ἐφαρμογές v.4
© CP2002NowICAMSoft