>> Δικηγορικές Ἐφαρμογές (Ἔκδοση 4)

Ἐδῶ παρατίθενται Σημειώσεις γιὰ ἐπιμέρους θέματα ποὐ εἴτε δὲν περιλαμβάνονται καθόλου (ἤ δὲν μποροῦν νὰ ἀναλυθοῦν ὅσο ἀναλυτικὰ χρειάζεται) στὰ ἐγχειρίδια τῶν ἐφαρμογῶν, εἴτε μὲ βάση τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς χρῆστες τῶν ἐφαρμογῶν κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ δημιουργία τους.

Ὁ κατάλογος τῶν Σημειώσεων συμπληρώνεται ἀνάλογα μὲ τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν.

ID Περιγραφή: Link
LAW4D_1 Ἐγχειρίδιο Smart Law Office 4.x Law4SLO_Manual.pdf ManualSLODate
LAW4D_2 Ἐγχειρίδιο Aiakos 4.x
Law4Aiakos_Manual.pdf ManualAiakosDate
LAW4F_M1 Module Δικόγραφο LawDikografo.pdf 17.09.2008*
LAW4F_M2 Module Collection Law3_Collection_Info.pdf 14.01.2010*
LAW4F_M3 Module Agenda Law3_Agenda.pdf 14.01.2010 *
LAW4F_11 Σχετικά μὲ τοὺς Χρονομετρητές Law3_Timers.pdf 14.01.2010*
LAW4F_12 Αὐτόματη παραγωγή οἰκονομικῶν κινήσεων (χρεώσεων πελατῶν) γιὰ ἐπιλεγμένα εἴδη ἐνεργειῶν Law3_AutoCaseEcoMoves.pdf 11.10.2008*
LAW4F_13 Ἀλλαγὴ τῆς Default Θέσης Καταγραφῆς τῶν Τοπικῶν Ρυθμίσεων στὶς Δικηγορικές Ἐφαρμογὲς Law3_Dwnl/Law_UserSettings.pdf 13.10.2008*
LAW4F_INST1 Ὁδηγίες Ἐγκατάστασης ICAMLaw Application Server ICAMLaw3ApplServer_Setup.pdf 05.10.2008*
LAW4F_INST2 Ἐνεργοποίηση - Ἀπο-ενεργοποίηση Κ Χειροκίνητη Ἀναβάθμιση ICAMLaw Application Server ICAMLawApplServer_Notes1.pdf 05.10.2008*
LAW4F_INST3 Ὁδηγίες Ἐγκατάστασης Firebird SQL Server 05.10.2008
LAW4F_INST4 Έγκατάσταση ODBC Driver Law4_and_ODBC_Drivers.pdf 20.10.2014

* Ἀναφέρονται στὴν ἔκδοση 3

Ἀρχική Σελίδα
Δικηγορικές Ἐφαρμογές v.4
© CP2002NowICAMSoft