Ἡ ἔκδοση 3 ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο βῆμα στὴν ἐξέλιξη τoῦ Smart Medicine μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ πλήρη ἐπανασυγγραφή του.

Σκοπός; Νὰ προσθέσουμε στὴν ἀποδεδειγμένη ἀξιοπιστία καὶ ταχύτητα του ἀκόμη περισσότερη εὐχρηστία & δυνατότητες.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ νέα χαρακτηριστικά:

 1. Περισσότερα & μεγαλύτερα πεδία σὲ ὅλες τὶς φόρμες. Δυνατότητα Συμπλήρωσης ὅλων τῶν πεδίων μὲ πεζούς ἤ κεφαλαίους χαρακτῆρες, Λατινικούς ἤ Ἑλληνικούς χωρίς νὰ ἀναιρεῖται ἡ δυνατότητα ἀναζήτησης ἀνεξάρτητα τοῦ τρόπου συμπλήρωσης τους. Ἔκδοση Firebird SQL Server 2.1  

 2. Νέες Ἐκτυπώσεις σχεδιασμένες ἀπὸ τὴν ἀρχή. Δυνατότητα ἐξαγωγῆς σὲ XLS, RTF, HTML, XML & PDF. Δημιουργία Ἐγγράφων Word βάσει προκαθορισμένων προτύπων ποὺ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει καὶ ὁ ἴδιος ὁ χρήστης.

 3. Ὅχι μόνο πλήρης δικτυακή λειτουργία ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονη ὑποστήριξη πολλῶν διαφορετικῶν γιατρῶν, βοηθητικοῦ προσωπικοῦ & εἰδικοτήτων. Χρήση Ρόλων ὥστε νὰ εἶναι εὔκολη ἡ ἀνάθεση & παρακολούθηση τῶν δικαιωμάτων προβολῆς, μεταβολῆς, εἰσαγωγῆς & διαγραφῆς γιὰ κάθε μεμονωμένο πίνακα. Τήρηση ἱστορικῶν πληροφοριῶν γιὰ κάθε ἐγγραφή.

 4. Δυνατότητα Συσχέτισης σέ κάθε ἐπίσκεψη ἀπεριόριστου ἀριθμοῦ ἀρχείων ὁποιουδήποτε εἴδους μὲ δυνατότητα ἀνοίγματος τους καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογή με ἕνα ἁπλὸ 2πλό κλίκ. Ὁ συσχετισμός γίνεται ἁπλῶς σύροντας ὁποιοδήποτε (ἕνα ἤ καὶ περισσότερα) ἀρχεῖο πάνω στὴν κάρτα τῆς ἐπίσκεψης (Drag & Drop).    

 5. Εἰδικά γιὰ ἀρχεῖα εἰκόνων (TIF,JPG,GIF,PNG,BMP κλπ) παρέχεται δυνατότητα ἐπεξεργασίας τους ΜΕΣΑ ἀπὸ τὴν ἐφαρμογή (φωτεινότητα, ἀντίθεση, χρωματική πυκνότητα, ἐπιλογή μέρους, περιστροφή, καθάρισμα ψηφιακοῦ θορύβου, κλπ).
  Αὐτό εἶναι ἀκόμη σημαντικότερο ἐπειδή ἔχετε ἐπίσης τὴν δυνατότητα νὰ εἰσάγετε ἀπευθείας, ἐπεξεργασθεῖτε καὶ τελικά σώσετε συσχετισμένη εἰκόνα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἰατρική (ἤ μή, ὅπως scanner, ψηφιακή κάμερα ἤ videο) συσκευή ποὺ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν ὑπολογιστή ἀρκεῖ νὰ ὑποστηρίζει τὸ πρότυπο twain.
  Τέλος, στὴν κάρτα κάθε ἐπίσκεψης ἐμφανίζονται οἱ μικρογραφίες ὅλων τῶν συσχετισμένων ψηφιακῶν ἀρχείων καὶ ἡ λεζάντα ποὺ τυχόν ἔχετε σημειώσει (Στὴν κάρτα πελάτη ἐμφανίζονται οἱ εἰκόνες ὅλων τῶν ἐπισκέψεων κάθε πελάτη).

 6. Νέος (πρόσθετος) τρόπος ἀπεικόνισης & διαχείρισης τῶν ραντεβοῦ & τῶν ἐπισκέψεων σὲ περιβάλλον ποὺ μιμεῖται τὸ συμβατικό ἡμερολόγιο μὲ ἀπεικόνιση τοῦ ἐργάσιμου χρόνου ἀνά ἡμέρα, ἑβδομάδα, μῆνα εἴτε συνολικά γιὰ τὸ ἰατρεῖο / κλινική, εἴτε ἀνὰ ξεχωριστό ἰατρό. Γιὰ νὰ μεταθέσετε ἕνα ραντεβοῦ ἀρκεῖ νὰ τὸ σύρετε στὴν νέα ἡμέρα ἤ καὶ ὥρα...

 7. Νέα Σχεδίαση τοῦ ἐνσωματωμένου Word processing ποὺ πλέον ὑποστηρίζει Unicode χαρακτῆρες, πλήρη μορφοποίηση χαρακτήρων, παραγράφων, πινάκων (περίγραμμα[πάχος, θέση, χρῶμα, γραμμή], φόντο, διαίρεση & συγχώνευση κελιῶν κλπ) , εὕρεση & ἀντικατάσταση κειμένου, εἰσαγωγή εἰκόνων, link στὸ internet, φόντο παραγράφου, κειμένου κλπ..

ICAMSoft

Ἐπιστροφή στὴν Κεντρική Σελίδα
Ἀρχικὴ Σελίδα Smart Medicine