ICAM_Only.gif (4846 bytes)

έκδοση 2

Συνοπτική Παράθεση Χαρακτηριστικών

 

Σύγχρονη Εφαρμογή
 • Εύχρηστο εξ ολοκλήρου Γραφικό Περιβάλλον με αξιοποίηση όλων των χαρακτηριστικών των 32 bit Windows
 • Εργάζεσθε σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, ακόμα και σε περισσότερες απο μία οθόνες αν χρησιμοποιείται Windows98, Windows2000 ή WindowsΜe
 • Πράξεις 32 bit, 4πλής ακρίβειας (10 byte)
 • Απεριόριστος αριθμός μετρήσεων, τριγωνομετρικών/πολυγωνομετρικών σημείων
Διαφορετική
Αντίληψη: Αφήστε πίσω σας το χάος!
 • Στο Smart Topo απο τη στιγμή που εισάγετε τις μετρήσεις σας απο το καταγραφικό, όλα τα στοιχεία τηρούνται δομημένα και άμεσα διαθέσιμα / τροποποιήσιμα.
 • Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές μετρήσεις, οι αρχικές μετρήσεις μετά την πιθανή αναγωγή άν υπάρχουν διαφορετικές στάσεις προσανατολισμού, οι μετρήσεις μετά τον έλεγχο αποκλίσεων, ο πίνακας με τα σημεία και τις συντεταγμένες τους, οι οδεύσεις και οι ταχυμετρικές μετρήσεις, μπορούν όλα να εμφανισθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά παράθυρα κρατώντας τις συνδέσεις των μεν με τα δε.
 • Ακόμα όλες οι μετρήσεις σε οποιαδήποτε φάση μπορούν να βρεθούν με βάση το όνομα στάσης, στόχου, στάσης προσανατολισμού κ.λ.π.
 • Ακόμα τα προβλήματα που πιθανόν εντοπισθούν σε κάθε φάση, εμφανίζονται σε διαφορετικά παράθυρα και με κλικ του mouse πάνω τους μεταφέρεσθε στα δεδομένα που τα προκάλεσαν.
 • Επίσης καταγράφεται ο χρόνος εφαρμογής όλων των ενεργειών και με βάση αυτές το πρόγραμμα σας προτείνει τι πρέπει να κάνετε ώστε τα στοιχεία να είναι ενήμερα αν για παράδειγμα προσθέσετε αλλάξετε τις συνεταγμένες κάποιου γνωστού σημείου ή πειράξετε μια απο τις μετρήσεις του καταγραφικού.
 • Για κάθε μελέτη καταγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με τις παραμέτρους που έχετε ορίσει (συντελεστές διάθλασης, συν/τής προβολής, διάθλασης, μέσο υψόμετρο, επιτρεπόμενες αποκλίσεις κ.λ.π.) ώστε όποτε θέλετε να μπορείτε να δείτε με τι παραμέτρους έχει γίνει η όποια επίλυση ή να την επαναλάβετε με ένα απλο κλικ
Απίστευτη Παραμετροποίηση
Αριθμός Δεκαδικών Σε όλες τις εκτυπώσεις, Εξαγωγές αρχείων ASCI και DXF μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 4 δεκαδικά
Οθόνη Επίλυσης Μπορείτε να ορίσετε κατά βούληση το χρώμα για τα γνωστά, άγνωστα και επιλυθέντα σημεία, τα ονόματα τους, το χρώμα γραμμών των διπλών μετρήσεων (allez retour), των μονών μετρήσεων και των γραμμών που δείχνουν τις δυνατές επιλογές σας για το επόμενο σημείο. Ακόμη το μέγεθος του font για τα ονόματα των σημείων.
Καταγραφικό Όργανο Μπορείτε να ορίσετε εσείς τι format χρησιμοποιεί το καταγραφικό σας. Έτσι καλύπτεται κάθε όργανο που κυκλοφορεί ή θα κυκλοφορήσει.
DXF Στο DXF που παράγεται μπορείτε να επιλέξετε αν θα περιλαμβάνεται ή όχι και το υψόμετρο, η τιμή του υψομέτρου και τό όνομα του σημείου, σε ποιό layer (συμπληρώνεται το όνομα) και σε τι σχετική θέση όσον αφορά το σημείο
Πανίσχυρο Κύκλωμα Επίλυσης Οδεύσεων
 • Επιλύονται οδεύσεις με δύο γνωστά σημεία στην αρχή, δύο γνωστά σημεία στην αρχή και το τέλος και ένα σημείο γνωστό στην αρχή και το τέλος (εξαρτημένη απο δύο άκρα χωρίς προσανατολισμό)
 • Οι οδεύσεις που επιλύονται καταγράφονται σε ειδική βάση με όλα τα στοιχεία και τις κορυφές τους.
 • Οδεύσεις που εμφανίζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των αποδεκτών εμφανίζονται με κόκκινο για να μπορούν να εντοπισθούν ποιό εύκολα.
 • Αν μια επιλυθείσα όδευση δεν επηρεάζει τις επόμενες της (ελέγχεται απο το πρόγραμμα) μπορεί να μεταφερθεί στο τέλος των υπόλοιπων οδεύσεων, να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί.
 • Μπορείτε όποτε θέλετε να προβείτε σε επανεπίλυση των ήδη λυθέντων οδεύσεων. Αν τυχόν με βάση τις αλλαγές που έχετε κάνει στις μετρήσεις, τα γνωστά σημεία ή τις αποδεκτές αποκλίσεις κάποια όδευση δεν λύνεται ενημερώνεσθε απο την εφαρμογή.
 • Κάθε επιλυθείσα όδευση μπορείτε να την δείτε στην οθόνη είτε σαν γραφική παράσταση είτε σαν πίνακα με όλα τα στοιχεία τα δικά της και των επιμέρους κορυφών (τα γνωστά σημεία της σε ποιά προηγούμενη όδευση έχουν λυθεί, αποκλίσεις, διορθώσεις, αποστάσεις, συντεταγμένες κ.ο.κ.)
 • Κάθε επιλυόμενη όδευση ενημερώνει τον πίνακα σημείων  για τα σημεία που επιλύει ότι είναι αυτή που τα έχει λύσει.
Φιλική Οθόνη Επίλυσης
 • Δυνατότητα Ζoom με το ποντίκι.
 • Οριζόμενα χρώματα
 • Για κάθε σημείο της όδευσης σας δείχνει τα σημεία από που σκοπεύθηκε, τα σημεία που έχει στοχεύσει και τα δυνατά επόμενα σημεία.
 • Αν είναι επιθυμητό εμφανίζονται και οι γραμμές των σκοπεύσεων και τα ονόματα των σημείων με οριζόμενα χρώματα και μεγέθη.
 • Σας βρίσκει το σημείο που θέλετε μέσα στο σύνολο του σχεδίου.
 • Η εισαγωγή του επόμενου σημείου γίνεται με πληκτρολόγηση, κλικ του Mouse ή επιλογή απο τη λίστα δυνατών επιλογών.
Πανίσχυρες Εκτυπώσεις Οι εκτυπώσεις γίνονται είτε σε γραφικό περιβάλλον έτοιμες για παράδοση με τη δυνατότητα και προεπισκόπησης (preview) στην οθόνη είτε σε δομημένο ASCII αρχείο (με γραμμογράφηση, έτοιμο για εκτύπωση) που μπορείτε να εισάγετε μετά σε οποιδήποτε κειμενογράφο. Επίσης εξαγωγή σε αρχεία Word & Excel.
Πρόσθετες Δυνατότητες Εμπροσθοτομίες, Οπισθοτομίες, Ελεύθερες Στάσεις, Καταβιβασμός Σημείου
Όλα τα παραπάνω γίνονται είτε χρησιμοποιώντας το εισηγμένο αρχείο μετρήσεων του καταγραφικού είτε τελείως ανεξάρτητες μετρήσεις που εισάγετε σε ειδική οθόνη τύπου Excell.
Απο το σύνολο των δυνατών μετρήσεων (με τα αποτελέσματα τους) που εμφανίζονται μπορείτε να τσεκάρετε ποιές θέλετε να χρησιμοποιήσετε ώστε να έχετε καλύτερη προσέγγιση.
Συνόρθωση Οριζοντίων Δικτύων Ελέγχου

Συνόρθωση Δικτύων Χωροστάθμισης.

Τρόποι Συνόρθωσης - Εισαγωγή Δεσμεύσεων: α) Με Ορισμό Σταθερών Συντεταγμένων (Δυνατότητα Ορισμού μόχο της Χ ή της Υ συντεταγμένης)  β) Με εσωτερικές δεσμεύσεις (ελεύθερο δίκτυο)  γ) Με μερικές εσωτερικές δεσμεύσεις. Χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι μετρήσεων: διευθύνσεις, αποστάσεις, γωνίες, αζιμούθια. Δυνατότητα Απεριόριστου Αριθμού Μετρήσεων. Υποστηρίζονται: 
 • Υπολογισμός  συνόρθωσης.

 • Eπανυπολογισμός   Υπολογισμός της συνόρθωσης χρησιμοποιώντας τις διορθωμένες συντεταγμένες σαν νέες προσεγγιστικές  συντεταγμένες.

 • Εξομοίωση, εισάγοντας τον πίνακα των μετρήσεων χωρίς τις τιμές τους  μπορούν να υπολογιστούν μεταβλητότητα, κριτήριο βελτιστοποίησης και απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλματος.

 • Ενημέρωση της βάσης (ειδικότερα των Γνωστών Σημείων) με βάση τα αποτελέσματα των τριγωνισμών 

 • Εκτύπωση Μετρήσεων & Αποτελεσμάτων, Εξαγωγή τους σε Word, Excel ή αρχεία ASCI.

Συνεργασία με το AutoCAD Land Development  Ενημέρωση των βάσεων του AutoCAD Land με τα σημεία της μελέτης (Γνωστά, Πολυγωνομετρικά και Ταχυμετρικά) όπως αυτά έχουν προκύψει μέσα απο τη διαδικασία επίλυσης των Οδεύσεων και των Συνορθώσεων. Με τον πανεύκολο τρόπο εισαγωγής (που μπορεί να επαναληφθεί εφόσον χρειάζεται) που σας προσφέρει το SmartTopo η απόδοση είναι πλέον παιχνίδι.
 Ακόμα
 • Δυνατότητα διαδοχικών πρόχειρων επιλύσεων κατά τη διάρκεια της επίλυσης των οδεύσεων ώστε να βελτιώνεται το σκαρίφημα της πρόχειρης επίλυσης.
 • Αυτόματη Αναγωγή μετρήσεων με διαφορετικές στάσεις προσανατολισμού (ενημερώνεσθε σχετικά)
  Δυνατότητα διόρθωσης / αγνόησης οποιασδήποτε μέτρησης καταγραφικού σε περιβάλλον αντίστοιχο με αυτό του Excell
 • Ενσωματωμένο backup & restore όλων των αρχείων κάθε μελέτης περιλαμβανομένης της συμπίεσης τους σε αρχείο τύπου zip.

Αρχική Σελίδα ICAMSoft  - Κεντρική Σελίδα SmartTopo